Nikdy nepoužité šaty!
(Jedná se pouze o starší modely.)
Prodej v ceně
již od 12 000 Kč

 

Jaké doklady jsou potřebné pro účel uzavření manželství

Jelikož každá nevěsta řeší i otázku vyřízení žádosti o uzavření manželství s českými úřady, je dobré vědět, které doklady k tomu bude potřebovat a na který úřad se má obrátit.
Níže uvedené informace platí pro manželství uzavírané na území České republiky a u osob s českým občanstvím v době vzniku tohoto článku, tj. 7.1.2013.
Seznam dokladů pro uzavření manželství je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a uzavírání sňatku se dále řídí též zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů.
Na příslušné matrice předložíte doklady nejpozději 14 dní před termínem uzavření sňatku, čímž prokážete právní způsobilost k uzavření manželství a vyplníte dotazník k uzavření manželství, který lze získat na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových stránkách.
Na území České republiky existují dva způsoby, jak uzavřít manželství, a to buď formou civilního nebo církevního sňatku. Pro uzavírání obou typů sňatku je příslušný matriční úřad dle obvodu, kde se má svatba konat. Může se stát, že matrika není ochotná vyjít snoubencům vstříc s jejich požadavkem na místo nebo čas konání svatebního obřadu, popřípadě nesouhlasí se změnami v oddacím projevu. Potom je zpravidla lepší zvolit obřad církevní, kde bývá větší volnost ve výše uvedených záležitostech. Pokud snoubenci nejsou věřící, je lepší se obrátit na náboženskou společnost, která má co nejmenší požadavky na oddání (nemusí se před svatbou navštěvovat náboženské semináře).
V případě uzavření manželství církevní formou si na matričním úřadě, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen, zažádejte o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou, které je nutnou podmínkou k uzavření sňatku. Toto osvědčení nesmí být starší třech měsíců. K vydání osvědčení se předkládají doklady níže uvedené. Toto osvědčení Vám po skončeném obřadu podepíše církevní příslušník a poté ho doručíte na matriku, která na základě něj vystaví oddací list.
Rodné listy a ostatní doklady, které byly dodány k dotazníku k uzavření manželství jsou vraceny spolu s oddacím listem.

Seznam předkládaných dokladů na matrice:

1. občanský průkaz,
2. originál rodného listu nebo jeho úředně ověřenou kopii (v případě ztráty vydává matrika dle místa narození),
3. doklad prokazující státní občanství - občanský průkaz či cestovní pas, 4. doklad, v němž je uvedeno místo trvalého pobytu a osobní stav – občanský průkaz,
5. vdova nebo vdovec dokládá úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky. 6. rozvedení tuto skutečnost prokazují pravomocným rozsudkem o rozvodu předchozího manželství,
7. osoba nezletilá starší 16 let,
předkládá pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství,
8. osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům , nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předkládá také pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství,
9. snoubenci, kteří spolu mají již dítě, ho uvedou do dotazníku k uzavření manželství a doloží tuto skutečnost rodným listem dítěte.

Poplatky:

1. za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
2. vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství stojí 500,- Kč
3. provozní poplatky při civilním obřadu po Vás může chtít také matrika. Tyto poplatky jsou různé, většinou jsou uvedeny na webových stránkách matričního úřadu. Poplatky jsou v rozsahu od nuly až po desetitisíce
4. církevnímu oddávajícímu hradíte poplatek za uskutečnění obřadu, ve výši v závislosti na církvi nebo náboženské společnosti, většinou se pohybují okolo 3000,- Kč